tiistai 7. kesäkuuta 2011

Euroopan pysyvä vakausmekanismi on eliitin totokassa ja enemmistön pysyvästi köyhyydessä pitävä ryhmärangaistus.

- EVM:ssä on kyse mekanismista, automaatista, jolla veronmaksajat ja EU:n jäsenvaltioiden loputkin varallisuudet yksityistetään ja imetään rahoituseliitin omistukseen.
- EVM on luxemburgilainen osakeyhtiö, yksityinen oy, joka sopimuksella asetetaan EU-maiden korkeimmaksi raha-asiainhoitajaksi ja käytännössä ylimmäksi taloudellisen vallan käyttäjäksi ohi kansallisten lakien.

- Kansallisella vallankäytöllä tai hallinnolla ei ole tällöin enää mitään perustaa, kun sen takana ei ole rahasta ja verokertymistä päättäminen.

- EVM:ää hoidetaan ja pyöritetään lainsäädännölle immuunisti, läpinäkymättömästi, kaiken demokratian, tarkkailun, säännösten, vastuun ja valvonnan ulottumattomissa.

- EVM Oy tai sen työntekijät eivät maksa veroja tai kanna toimistaan mitään riskiä.

- EVM:n avulla EU-valtioiden  verokertymä muutetaan eliitin totokassan täyttöautomaatiksi.

- EVM on kurjaliston ryhmärangaistus: Jos yksi jäsenvaltio ei selviydy maksuista, ne peritään muilta yhteisesti sakkoineen ja korotuksineen. Joka vuosi ja aina, kun on tarvis.

- EVM on Frankensteinin hirviö. Se on petoksella ja rikoksilla aikaansaatu ääri-ilmiö. Pahaa unta.

Kun eliitin totokassaa EVM-oikeuksin täytetään, kansalaisille jää ainoastaan rahastaan ja omaisuudestaan sekä kaikesta päätösvallasta luopuminen.
Kirjanpito ja laskelmat ovat salaisia, ja työntekijöillä salassapitovelvollisuus, ja  EVM Oy:n tilat, omistukset ja rakennukset nauttivat erityissuojaa. Sinne ei tehdä tarkastuksia tai takavarikointeja.

- On luotettava firman toimitusjohtajan sanaan aina, kun hän kertoo kassan pohjan alkavan pilkottaa.

- Avainkäsite on varojensiirron automaattisuus.

- EVM-kassan vajeneminen määrittelee sinne lapioitavat vero- ja omaisuuskertymät, ei suinkaan kansalaisten mielipide.

Kun liittymisasia eduskunnassa kerran päätetään, kesäkuun loppuun 2011 mennessä, se on siinä, ikuisuuksiin.

Kansanedustajat eivät ilmeisesti ole saaneet suomenkielistä kappaletta EVM-sopimuksesta.
Ehkä he eivät ole ymmärtäneet sitä edes pyytää?
Jospa eduskuntaryhmien eliitit eivät ole pitäneet asiaa tärkeänä?
Talousvaliokunta on saanut jonkin osan tai lyhennelmän.

Kansanedustajat eivät siis ymmärrä, mitä äänestävät, kun EVM-äänestyksessä painavat nappia.

Aikataulu vaikuttaa sellaiselta, että äänestystä junaillaan juhannuksen aatonaatoksi tai johonkin viikonlopun alle.
Siihen saakka median ja blogit täyttää "hallituskriisi".

On selvää, että koko vakausvälinesotku on laiton kuten Suomen EU:hun ja EMUun liittäminen.
Eivät tällaiset kohtuuttomat sopimukset ole oikeudessa päteviä.
Taitaa vain olla niin, ettei globaalista maailmasta löydy sellaista oikeusistuinta, jossa Wall Street ja muut finanssikriisiin syyllistyneet saataisiin tuomiolle.

Koko tekemällä tehdyn finanssikriisin perusteet ovat jääneet Suomessa käsittelemättä ennen kohtalokkaisiin bail-out -vastuisiin sitoutumista.
- Kansalaiskeskustelussa on jääty poliittisen tarkoituksenmukaisuuspuheen tasolle.
- Asiantuntijat ovat suurimmaksi osaksi vaienneet.
- Vasemmisto on jättänyt käyttämättä mahdollisuuden puhua kriisin luokkataisteluluonteesta.
- Media on ylläpitänyt tietämättömyyttä ja väärinkäsityksiä.

Jollei uusi eduskunta ymmärrä äänestää EVM-sopimusta nurin kesäkuussa 2011, suomalaisia kohtaa järkytys, kun todellisuus alkaa paljastua.

Mitä tehdään niille, jotka ilmaisevat vastustavansa EVM:ää?

No, harmonisoitu lainsäädäntö sallii jo nyt EU:n arvostelijoiden kohtelun terroristeina.

Hilda K.
---------------------------------------------------------------------------
http://anttironkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/75236-kansojen-varallisuuden-ry%C3%B6st%C3%B6retki-%E2%80%93-n%C3%A4in-toimii-euroopan-pysyv%C3%A4-vakausmekanismi

Antti Ronkainen kirjoittaa 6.6.2011 uusisuomi.fi-blogillaan:

Kansojen varallisuuden ryöstöretki – Näin toimii Euroopan pysyvä vakausmekanismi
Kreikan, Irlannin ja Portugalin tukipakettien sijaan on korkea aika raottaa verhoa ja aloittaa keskustelu Euroopan vakausmekanismista (EVM), joka määrää eurokriisin tukipakettien sisällön. Jyrki Kataisen 13.5.2011 eduskunnalle jättämästä EVM:n perustamista koskevasta muistiosta* käy ilmi, että kyseessä on luxemburgilainen yritys, joka pyrkii maksimoimaan voittonsa ja jonka varallisuus tulee rahaliiton jäsenmailta.

EVM:n myötä EU:ssa tehdään erillissopimus, jotta voidaan perustaa yksi kriisillä mustaa pekkaa pelaava liikepankki lisää. EVM on vapautettu veroista ja muista varallisuuden keräämistä häiritsevistä seikoista, kuten kansainvälisistä sopimuksista, EU:n omista tarkastuselimistä, toiminnan läpinäkyvyydestä jne. Valtiot ja veronmaksajat on sidottu kyseisen lafkan oikkuihin ja viime kädessä veronmaksajat maksavat koko lystin.

Vakauden ja hyvinvoinnin lisäämisen sijaan EVM tarkoittaa 2010-luvun pankkiryöstöä, jonka nimellinen laillisuus taataan muutoksilla euroalueen jäsenmaiden lainsäädännössä. Vakausmekanismi on luonnoksen mukaan määrä hyväksyä Suomessakin vielä tämän kuun loppuun mennessä.  

Erioikeudet
 • EVM:llä on kaikkien jäsenvaltioiden alueella tehtäviensä suorittamisen edellyttämät erioikeudet ja vapaudet. EVM pyrkii saamaan samat erioikeudet ja vapaudet myös niissä muissa maissa, joissa se harjoittaa toimintaansa tai sillä on varoja. … Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EVM:llä on niiden alueella sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet.
 • EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tai siitä on sovittu EVM:n tekemässä sopimuksessa. EVM on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.
 • Virallisen toimintansa osalta EVM, sen varat, tuotot, omaisuus sekä valtiosopimuksen mukainen toiminta ja toimet on vapautettu kaikista välittömistä veroista.
 • EVM:n henkilöstö on EVM:n maksamien palkkojen ja korvausten osalta vapautettu kansallisesta tuloverosta.
 • Hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, henkilökunta ja komiteoiden jäsenet sekä edellä mainittujen neuvonantajat on vapautettu kaikista oikeudellisista menettelyistä, jotka kohdistuvat heidän toimintaansa mainittua tehtävää suoritettaessa.
 • Kaikilla toimessaan olevilla ja entisillä hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenillä sekä EVM:n palveluksessa olevilla tai olleilla on velvollisuus pitää salassa EVM:n toimintaa koskevat salassa pidettävät tiedot.
Vakausmekanismin rakenne
 • EVM on sopimuksen 1 artiklan mukaan kansainvälinen rahoituslaitos, jonka jäseninä ovat euroalueeseen kuuluvat maat. EVM:n kokonaispääoma on 700 miljardia euroa, joka jakautuu seitsemään miljoonaan 100 000 euron suuruiseen osuuteen.
 • EVM:n jäsenet sitoutuvat ehdoitta ja peruuttamattomasti maksamaan osuutensa pääomasta osallistumisosuutensa mukaisesti. Jäsenet maksavat kaikki pääomamaksunsa sopimuksen mukaisesti ajallaan. Jäsen ei vapaudu maksuvelvollisuudestaan, vaikka siitä tulisi EVM:n tuensaaja.
 • EVM:n tehtävänä on hankkia varoja ja myöntää tiukoin ehdoin tukea EVM:n jäsenelle, jolla on vakavia rahoitusvaikeuksia tai jota tällaiset vaikeudet uhkaavat.
 • [Vakauden lisäämisen lisäksi vakausmekanismin keskeinen tehtävä on maksimoida voittonsa eli toimia kuten mikä tahansa muukin rahoituslaitos. Juuri yksityisten rahalaitosten keinottelu on nykyisen kriisin keskeisimpiä tekijöitä.]
Yrityksen oma sijoitustoiminta
 • EVM voi sijoittaa varat, joita ei välittömästi tarvita sen velvoitteiden täyttämiseen raha- ja pääomamarkkinoille.
 • EVM:n mahdolliset tappiot katetaan ensin vararahastosta, toiseksi maksetusta pääomasta ja kolmanneksi takuupääomasta, joka määrätään maksettavaksi. Jos joku jäsenistä ei maksa osuuttaan takuupääoman maksuvelvollisuudesta, muut jäsenet maksavat puuttuvan osan, jotta EVM:n pääoma on riittävä. Hallintoneuvosto päättää tällöin toimista, joihin ryhdytään, jotta maksun laiminlyönyt jäsen täyttää velvollisuutensa. Viivästyneelle summalle voidaan vaatia maksamaan korkoa. Maksuvelvollisuutensa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänioikeutta päätöksissä.
 • [Luonnoksesta ei käy ilmi, kuinka suuri EVM:n vararahasto on. Sen sijaan sanotaan hyvin selkeästi, että tappioita katetaan jäsenmaiden myöntämistä varoista. Jos jokin valtio päättäisi demokraattisesti, ettei se myönnä vakaukseen tarkoitettuja varoja keinottelusta aiheutuneiden tappioiden kattamiseen niin tältä jäsenmaalta vietäisiin äänioikeus EVM:n kokouksissa, maksatettaisiin tarvittava osuus muiden valtioiden veronmaksajilla, aloitettaisiin toimenpiteet tämän summan perimiseksi kieltätyneeltä maalta ja tältä ajalta, joka pakkolunastukseen menisi, perittäisiin tuntuva korko.]
 • EVM on oikeutettu lainaamaan pääomamarkkinoilta tai pankeista, rahoituslaitoksilta, muilta henkilöiltä ja laitoksilta varat, joita se tarvitsee taloudellisen tuen antamiseen.
 • [Eli jos jäsenmaiden antamat rahat hävitään keinotellessa, voidaan rahat Euroopan taloudellisen vakauden lisäämiseen hätätapauksissa vipata myös rahoitusmarkkinoilta.]

Muutoksia pysyvässä mekanismissa
 • Lisäksi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa tehtävää yhteistyötä käsittelevään johdantokappaleeseen on lisätty maininta, että maan pyytäessä tukea EVM:ltä sen odotetaan tekevän vastaavan pyynnön myös IMF:lle.
 • Uudessa luonnoksessa EVM:n toiminnan perusperiaatteiden yksityissektorin osallistumista koskevaa kohtaa (12 artiklan 2 kohta) on täydennetty merkittävästi. Yksityissektorin osallistumisessa noudatetaan IMF:n käytäntöä. Määräyksessä on korostettu yksityisen sektorin suoraa osallistumista velkakestävyyden palauttamiseen, jos suoritettu velkakestävyysarvio osoittaa, ettei sopeutusohjelmalla yksin ole mahdollista palauttaa velkakestävyyttä.
 • [Pysyvässä mekanismissa IMF:n rooli siis kasvaa merkittävästi ja yksityissektorin osallistaminen tehdään IMF:n käytäntöjen mukaisesti ja tähän turvautuminen on uudessakin sopimuksessa edelleen erittäin iso JOS.]
 • Ulkoisen tilintarkastuksen suorittaa hallintoneuvoston hyväksymä itsenäinen ulkoinen tilintarkastaja. ... Uuden luonnoksen mukaan EU:n tilintarkastustuomioistuimella ei olisi roolia EVM:n tilintarkastuksessa.
 • [Tilintarkastuksen hoitaa siis jokin ulkopuolinen yksityinen firma, eivätkä edes EU:n omat toimielimet pääse käsiksi sen tileihin.]
Jos sinustakin alkoi tuntua siltä, että kyseessä on suuren luokan kusetus, tutustu esimerkiksi seuraaviin teksteihin, joissa on tarjottu vaihtoehtoja eurokriisin ratkaisemiseksi:
* Edit 15:35: kyseessä on Valtiovarainministerin muistio, aiempi muotoilu oli "EVM:n perustamista koskeva valtiosopimuksen luonnos"

Lainaus päättyy.
-------------------------------------------------------------------------------------------

3 kommenttia:

lautturi kirjoitti...

Kas, toinenkin vääräuskoinen - vai miten meitä vastarannalta huutelijoita tätä nykyään kutsutaankin.

Mutta päivän aiheesta - jos kiinnostaa, niin tein pikavideon tästä EVM-plöröstä. Täällä:
http://www.youtube.com/watch?v=u7BYfHqsX3c

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos koosteesta, karmeaa luettavaa. Talousasiat voivat olla monimutkaisia, mutta ainakin yksi asia päivänselvä. Verovaroja ei voi käyttää tuollaisiin tarkoituksiin.

Hilda K. kirjoitti...

Tämä juttu on blogin eniten luettu.
Hyvä niin, koska asian soisi tulevan mahdollisimman pian jokaisen suomalaisen tietoon. EVM:stä on sanottu, että perheen lapsetkin ymmärtävät, mistä siinä on kyse, kun asia heille kerrotaan.
Juttu on vajaassa kuukaudessa luettu 721 kertaa.
Lukijoita on tasaisesti edelleen.

Blogin tilastoa:

Euroopan pysyvä vakausmekanismi on eliitin totokas...
Jun 7, 2011, 2 comments
721 Pageviews

Vuosisadan huijaus: Kuinka Wall Street työnsi kesk...
Jun 23, 2011, 11 comments
590 Pageviews

Hallituksen luottamusäänestykseen johtanut Mustajä...
Jun 30, 2011, 3 comments
465 Pageviews

Jollei kansanäänestyksen antamaa suostumusta ole s...
Jul 1, 2011
111 Pageviews

Valtionvelka, jota ei voida periä kansalaisilta, v...
Jun 17, 2011
67 Pageviews

Kansalainen veti atlantalaispankin oikeuteen rahan...
Jun 8, 2011, 1 comment
28 Pageviews